Email me jobs like this

Fitness Class Instructor

  • Fresh Jobs
  • Cardiff
  • 13/01/2019
Part time

Job Description

Summary

Mae GLL yn chwilio am Hyfforddwyr Dosbarth Ffitrwydd yn Caerdydd. Rydym yn adeiladu ar ein twf parhaus; bellach ni yw menter gymdeithasol hamdden fwyaf y DU, ac rydym ar y ffordd tuag at lwyddiant pellach. Felly os oes gennych lawer o egni, uchelgais ac arbenigedd, ymunwch â ni fel Hyfforddwr Dosbarth Ffitrwydd a byddwch yn rhan allweddol o gam nesaf ein taith. Byddwch mor uchelgeisiol â ni a dyma'ch cyfle i gynnig dosbarthiadau a gwasanaeth cwsmeriaid o'r radd flaenaf gydag arweinydd yn y sector hamdden.

O hyrwyddo'ch dosbarthiadau i baratoi offer a chynnal sesiynau ar gyfer pob oedran a gallu, byddwch yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl.
P'un ai colli pwysau ynteu godi ffitrwydd yw nod y cwsmer, bydd eich dosbarthiadau'n helpu pawb i fagu hyder yn ogystal â gwella eu ffitrwydd. Eich rôl fel Hyfforddwr Dosbarth Hamdden yw rhoi amser gwerth chweil a mwynhad i'r cwsmeriaid.

Ac wrth gwrs, mae diogelwch yn hollbwysig. Mae hyn yn golygu ein bod yn chwilio am Hyfforddwr Dosbarthiadau Ffitrwydd a all gynnal gwersi ardderchog yn unol â'r arfer gorau, polisïau a gweithdrefnau. Gan fod dosbarthiadau yn rhan o amserlen gymhleth, mae bod yn hyblyg, prydlon a dibynadwy hefyd yn bwysig iawn, mae'r rhain yn bethau a ddaw'n naturiol i Hyfforddwr Dosbarthiadau Ffitrwydd sy'n ymfalchïo yn ei waith.

Byddwch yn hoff o bobl a bydd gennych ddawn o wneud i gwsmeriaid deimlo'n gyfforddus mewn amgylchedd canolfan hamdden a byddwch yn annog gwersi dosbarth. Yn ogystal â rhywun â chymeriad bywiog, rydym yn chwilio am rywun y mae ganddo dystysgrif cwrs undydd Adfywio Cardio-pwlmonaidd, NVQ Lefel 2 ETM a chymhwyster ioga neu pilates.

Yn gyfnewid, rydym yn cynnig amrywiaeth o fuddion y byddech chi'n eu disgwyl gan ddarparwr hamdden mwyaf y DU:
- Cynlluniau pensiwn
- Aelodaeth gostyngedig yn ein canolfannau hamdden
- Llwybrau gyrfaol
- Hyfforddiant a datblygiad parhaus i'ch helpu chi i fod orau

Os yw'r awch a'r sgiliau addas gennych ar gyfer y swydd hon, anfonwch gais nawr.

Mae'r holl gyfraddau cyflog yn dibynnu ar sgiliau, profiad, cymwysterau a lleoliad.

Amdanom ni
GLL yw darparwr gwasanaethau hamdden a diwylliannol mwyaf y DU ac un o'r mentrau cymdeithasol hamdden cyntaf a mwyaf. Ein nod yw gwneud rhagor o bobl yn fwy actif yn amlach a gwneud cyfleusterau hamdden a chymunedol yn hygyrch a fforddiadwy. Rydym yn ffurfio partneriaethau ag awdurdodau lleol i redeg canolfannau hamdden, pyllau nofio, llyfrgelloedd, canolfannau plant, sbâu, lleoliadau digwyddiadau a lleoliadau chwaraeon o safon ryngwladol - megis Copper Box Arena a London Aquatics Centre ym Mharc Olympaidd y Frenhines Elisabeth - a hyn oll dan ein brand Better. Fel sefydliad nid-er-elw, rydyn ni'n wahanol. Rydym yn angerddol dros weld ein cymunedau'n ffynnu, rydym yn ail-fuddsoddi yn ein cyfleusterau, projectau, pobl ac rydym yn gyflogwr Safon Arian Buddsoddwyr mewn Pobl.

Mae GLL yn gyflogwr Cyfle Cyfartal.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Proud member of the Disability Confident employer scheme

About Disability Confident A Disability Confident employer will generally offer an interview to any applicant that declares they have a disability and meets the minimum criteria for the job as defined by the employer. It is important to note that in certain recruitment situations such as high-volume, seasonal and high-peak times, the employer may wish to limit the overall numbers of interviews offered to both disabled people and non-disabled people. For more details please go to Disability Confident .