Email me jobs like this

Swimming Teacher

  • Fresh Jobs
  • Cardiff
  • 13/01/2019
Part time

Job Description

Summary

Ar draws Canolfannau Hamdden GLL yng Nghaerdydd

£10.00 Lefel 2 a gwyliau blynyddol statudol

Mae'r shifftiau'n cynnwys gyda'r nos a phenwythnosau
Rydym yn adeiladu ar ein twf parhaus; bellach ni yw menter gymdeithasol hamdden fwyaf y DU, ac rydym ar y ffordd tuag at lwyddiant pellach. Felly os yw'r cymwysterau gennych ac rydych wedi eich hyfforddi er mwyn dysgu nofio i bobl o bob oedran a gallu, ymunwch â ni fel Athro Nofio a byddwch yn rhan allweddol yng ngham nesaf ein taith. Byddwch mor uchelgeisiol â ni, dyma eich cyfle i gynnig gwersi nofio diogel a chyson sy'n rhoi hyder gwirioneddol i bobl yn y dŵr, sy'n sgil bywyd hanfodol.

Fel Athro Nofio profiadol, byddwch wrth eich bodd yn cynorthwyo pobl i gyrraedd eu potensial. Byddwch yn ystyried y dysgwyr a'u hanghenion ac yn tynnu ar eich profiad o arferion y maes, cynnydd a phwyntiau dysgu ac yn gweithredu'r rhain yn y dull mwyaf effeithiol. Yn naturiol, bydd rhywfaint o waith gweinyddol, ond peidiwch â phoeni, byddwch yn treulio rhan fwyaf eich amser yn gwneud yr hyn rydych yn ei wneud orau, sef dysgu a hyfforddi pobl i ddod yn nofwyr cryfach, boed hynny mewn grŵp neu un i yn, yn fabis neu'n oedolion.

Rydym yn chwilio am Athrawon Nofio ag o leiaf Tystysgrif Lefel 2, gwybodaeth am Gynllun Cenedlaethol ASA ar gyfer dysgu sgiliau a thechnegau nofio ac am wobrau, yn ddelfrydol y Wobr Achub Genedlaethol ar gyfer Athrawon a Hyfforddwyr Nofio. Bydd gwybodaeth am ddeddfwriaeth iechyd, diogelwch a deddfwriaeth arall berthnasol yn hanfodol hefyd, felly hefyd ddealltwriaeth o'r Polisi Amddiffyn Plant. Hefyd wrth gwrs y bydd angen i chi fod yn hawdd mynd atoch a byddwch yn gyfeillgar ac yn amyneddgar fel sy'n angenrheidiol er mwyn ennyn ffydd pobl, ysgogi dysgwyr ac annog trwy ganmol.

Ymunwch â ni fel Athro Nofio a bydd modd i chi wneud cynnydd a chael buddion gwych, yn cynnwys oriau hyblyg, gwisg waith ac aelodaeth am bris is ym mhob un o'n canolfannau hamdden.

Mae'r holl gyfraddau cyflog yn dibynnu ar sgiliau, profiad, cymwysterau a lleoliad.

Dyddiad cau: 31/12/19

Er mwyn cyrraedd rhestr fer ar gyfer y swydd hon, bydd angen i ymgeiswyr mewnol ddangos eu hymroddiad i GLL trwy ddod yn aelod Cymdeithas os ydynt yn gymwys.

Amdanom ni
GLL sy'n rhedeg Canolfannau Hamdden Better, gweithredwr hamdden mwyaf y DU ac un o'r mentrau cymdeithasol hamdden cyntaf ac un o'r mwyaf. Rydym yn gweithredu dros 230 cyfleuster yn cynnwys canolfannau hamdden, pyllau nofio, sbas, llyfrgelloedd a chanolfannau plant yn Llundain a de ddwyrain Lloegr, de orllewin a gogledd Lloegr a Gogledd Iwerddon ac mae'r rhain yn cynnwys rhai o safleoedd mwyaf eiconig Prydain, megis London Aquatics Centre a'r Copper Box Arena ym Mharc Olympaidd y Frenhines Elizabeth. Fel sefydliad nid er elw, rydym yn wahanol. Rydym yn angerddol dros weld ein cymunedau'n ffynnu, rydym yn buddsoddi yn ein cyfleusterau, projectau a phobl ac yn ddiweddar rydym wedi derbyn Gwobr Arian Buddsoddwyr Mewn Pobl.

Mae GLL yn gyflogwr Cyfle Cyfartal.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Proud member of the Disability Confident employer scheme

About Disability Confident A Disability Confident employer will generally offer an interview to any applicant that declares they have a disability and meets the minimum criteria for the job as defined by the employer. It is important to note that in certain recruitment situations such as high-volume, seasonal and high-peak times, the employer may wish to limit the overall numbers of interviews offered to both disabled people and non-disabled people. For more details please go to Disability Confident .